Skip to main content

Serveis d'orientació a l'alumnat

Al grau en Medicina, cada alumne disposa d’un tutor que li dona suport i assessorament personalitzat al llarg dels estudis. També s’ofereixen altres serveis com:

Servei d’Orientació Psicopedagògica

El Servei d’Orientació Psicopedagògica forma part del Programa d’Orientació Psicoeducativa i de Suport a la Inclusió (POPSI) i té per objectiu donar suport als i les estudiants que es trobin amb dificultats en l’organització dels seus estudis o amb altres problemàtiques relacionades amb l’adaptació a la vida universitària.

El Servei ofereix un assessorament individualitzat que es concreta en estratègies i recursos orientats a superar les dificultats que suposa l’organització i gestió del temps, la por als exàmens, la millora dels hàbits d’estudi, així com aquells aspectes relacionats amb les necessitats que pugui tenir cada estudiant.

A qui està adreçat?

 • Estudiants de la UVic que necessitin suport psicopedagògic i orientació en els seus estudis.
 • Membres de la comunitat universitària (professorat i personal d'administració i serveis).

Quines són les seves funcions?

 • Donar suport davant les dificultats emocionals i derivar, quan es consideri necessari, a professionals externs.
 • Atendre i assessorar els estudiants en situacions d’ansietat davant els exàmens, exposicions orals, etc.
 • Orientar i donar estratègies als estudiants davant les dificultats en la motivació, concentració, gestió del temps i hàbits d’estudi.
 • Realitzar tallers sobre temes relacionats amb el servei i les necessitats dels i les estudiants de la UVic.

Contacte

servei.orientacio@uvic.cat (Hores convingudes)

La informació expressada per les persones durant les sessions individuals és confidencial. Aquesta confidencialitat no es podrà garantir en els casos de mandat judicial, o en els casos que existeixi perill per a la vida d’algú.

Servei d'Assessorament per a Estudiants amb Diversitat Funcional

Aquest servei d'assessorament forma part del Programa d’Orientació Psicoeducativa i de Suport a la Inclusió (POPSI) i està dirigit als i les estudiants que requereixen, al llarg del seu procés formatiu a la UVic, suport específic derivat de les seves condicions de discapacitat, diversitat funcional o de trastorns de l'aprenentatge.

Des d'aquest servei es fa un procés de valoració individualitzat que identifica les principals necessitats i requisits de suport que requereix l'estudiant. Aquests suports es recullen en un "pla individualitzat" que s'aplica per tal d'eliminar les barreres a l'aprenentatge i estableix les mesures de seguiment apropiades.

En el cas que no calguin suports es fa un seguiment individualitzat.

A qui està adreçat?

 • Futurs estudiants que vulguin saber com podran dur terme els seus estudis a la UVic-UCC.
 • Estudiants que ja estiguin matriculats i que requereixin algun tipus de suport o d'orientació per tal de participar plenament a la vida universitària.
 • Membres de la comunitat universitària (professorat i personal d'administració i serveis) especialment els que intervenen directament en la implementació dels plans individualitzats.

Quines són les seves funcions?

 • Orientar els futurs estudiants i les seves famílies sobre l'accés i els suports que trobaran a la Universitat per a facilitar la transició als estudis universitaris.
 • Orientar els i les estudiants sobre els recursos de la Universitat per tal de reduir les barreres a l'estudi i garantir la igualtat d'oportunitats.
 • Realitzar un pla individualitzat, quan sigui necessari, implementar-lo i fer-ne el seguiment adequat.
 • Informar i assessorar el professorat i el personal d'administració i serveis de les accions per garantir la igualtat d'oportunitats de l'estudiantat amb necessitats educatives específiques.
 • Coordinar els serveis per tal d'implementar i coordinar les accions i suports necessaris.
 • Gestionar els suports necessaris (productes de suport, estudiants de suport...)
 • Participar en l'elaboració i implementació de normatives.
 • Representar la UVic-UCC en les comissions tècniques i xarxes de serveis homòlegs a nivell autonòmic i estatal.
 • Promoure accions de sensibilització pel que fa a la igualtat d'oportunitats de totes les persones en col·laboració amb altres serveis i institucions.
 • Informar dels serveis interns o externs de la Universitat que puguin ser necessaris en una situació determinada.

Enllaços d’interès


Contacte

suport.diversitat@uvic.cat (hores convingudes)

Responsable: Sarah Mir

  No trobes el que busques?

  Contacta'ns

  Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

  Contacte