Les càtedres de la UVic-UCC són unitats que permeten la col·laboració entre la Universitat i altres entitats públiques i privades per a la generació de coneixement científic i tecnològic, i la seva transferència a la societat i al sector productiu.

En el marc de les càtedres es duen a terme activitats de formació, de suport a la recerca, de vigilància tecnològica, de difusió i de transferència de coneixement. Cada càtedra es focalitza en les activitats més adequades a l’assoliment d’objectius del seu àmbit específic.

A continuació es relacionen les càtedres de la UVic-UCC en les quals participa el professorat de la Facultat de Medicina:

Català